دفتر ایران

تهران ، تهران پارس ، خیابان فرجام غربی ،

پلاک ۴۳۲ ، واحد ۵

شماره تماس:

+98(912)145-45-07
+98(912)315-12-46
+98(21)770-935-30
+98(21)774-917-80

UAE Office (Dubai)

 00(971)545-968-178
 00(971)545-968-178

Russia Office (Moscow)

007(915)200-60-68
007(985)185-00-97

دفتر هند (مومبای)

00(91)805-009-15-55
00(91)805-009-15-55

Follow us on social media

danesh.trade

danesh1399trade1

daneshtrade_com